ES struktūrinių fondų parama
  Kauno aerouostas

Projekto vykdytojas:    Valstybės įmonė „Kauno aerouostas“
Projekto numeris:          VP2-5.3-SM-01-V-01-002
Projekto pavadinimas:  Kauno oro uosto aerodromo modernizavimas
Projekto veiklos:            1.1.1. Orlaivių stovėjimo perono išplėtimas ir riedėjimo takų įrengimas
                                            1.1.2. Kilimo-tūpimo tako modernizavimas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis:   2007-04-11 – 2010-12-31 metai

 

Projektas patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008-10-13 įsakymu Nr. 3-383 „Dėl Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto "Transeuropinių transporto tinklų plėtra" priemonės VP2-5.3-SM-01-V "Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas“ valstybės projektų sąrašo patvirtinimo".

Projektui įgyvendinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009-04-21 įsakymu Nr. 3-147 "Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto "Transeuropinių transporto tinklų plėtra" VP2-5.3-SM-01-V priemonę "Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas" finansavimo skyrimo" yra skirtos Europos Sąjungos lėšos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, skirtos projektų bendrajam finansavimui.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Transporto investicijų direkcijos ir Valstybės įmonės "Kauno aerouostas" 2009-05-14 pasirašytoje finansavimo ir administravimo sutartyje Nr. 6-15-3-174 nurodyta:
Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 60.910.000,00 Lt:

 • Valstybės įmonei „Kauno aerouostas“ projektui įgyvendinti skirtas iki 60.704.582,84 Lt finansavimas:
  –   Europos Sąjungos lėšos – 51.598.895,41 Lt;
  –   Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 9.105.687,47 Lt.
 • Valstybės įmonė „Kauno aerouostas“ įsipareigojo skirti projektui įgyvendinti ne mažiau kaip 205.417,16 Lt.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos 2007–2013 metų struktūrinės paramos, Lietuvos respublikos valstybės biudžeto ir Valstybės įmonės "Kauno aerouostas" lėšomis, pagal:
Veiksmų programa: VP2 ekonomikos augimo veiksmų programa
Prioritetas: VP2-5 Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Uždavinys: VP2-5.3 Tarptautinių oro uostų infrastruktūros pajėgumo išvystymas
Priemonė: VP2-5.3-SM-01-V Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas.

Projekto aprašymas

Pagrindinis šio projekto tikslas – tobulinti ir didinti aerouosto pajėgumą. Įgyvendinus šį tikslą bus išspręstos kelios problemos. Perono išplėtimas svarbus aviaciniam saugumui užtikrinti, kadangi esant mažam peronui sumažėja orlaivių manevravimo laukas, tai trukdo greitam orlaivių judėjimui ir jų pastatymui perone. Taip pat orlaivių įriedėjimo į kilimo – tūpimo taką (toliau – KTT) ir išriedėjimo iš jo spartai turi būti įrengti įriedėjimo ir išriedėjimo takai, o kai eismo intensyvumas didelis – turi būti įrengiami magistraliniai riedėjimo takai. Šiuo metu aerodrome yra tik vienas jungiamasis riedėjimo takas, o magistralinio tako iš viso nėra.

KTT modernizavimas reikalingas dėl to, kad Kauno oro uosto KTT danga yra nusidėvėjusi, kadangi yra naudojama ir nekeista 20 metų. Dėl ilgo jos naudojimo vietomis yra įtrūkimų ir įlinkimų. Įgyvendinus šią veiklą bus pakeista 3.250,00 metrų KTT dangos. KTT modernizavimas skiriamas į du etapus: I etapas – 2009 metais KTT danga modernizuojama KTT galuose (886,80 metrų vakarinėje pusėje, 890,00 metrų nuo rytinėje pusėje), II etapas – KTT danga modernizuojama vidurinėje KTT dalyje – 1.473,20 metrų dangos.

Kauno oro uostas aerodromo modernizavimo projekto be Europos Sąjungos lėšų įgyvendinti negalėtų. Šis projektas yra skirtas aerodromo infrastruktūrai optimizuoti. Projektas prisideda prie nacionalinių strateginių dokumentų įgyvendinimo, kadangi atitinka Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-06-23 nutarimu Nr. 692, 64.1 punkto nuostatas. Šio projekto veiklos yra įtrauktos į Ilgalaikės (iki 2025) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos priedo infrastruktūros modernizavimo darbų „Kiti projektai“ projektų sąrašą.

Projekto tęstinumą užtikrins Kauno oro uostas nuosavomis lėšomis apmokėdamas su jo priežiūra susijusias išlaidas. Įgyvendinto projekto pagrindinės eksploatacinės išlaidos bus orlaivių stovėjimo perono ir riedėjimo bei KTT apšvietimas. Kitos išlaidos susijęs su perono ir riedėjimo takų bei KTT eksploatacija – kuro, medžiagų ir darbo užmokesčio sąnaudos, todėl Valstybės įmonės „Kauno aerouostas“ aerodromo priežiūros skyrius atsakingas už aerodromo priežiūrą: sniego valymą žiemą, asfaltbetonio dangos nuledinimą, purvo nuplovimą ir nušlavimą. Kokybiškai darbams atlikti yra paruošta speciali aerodromo priežiūros technika ir apmokytas personalas.

Valstybės įmonė „Kauno aerouostas“ užtikrina, jog projekto metu sukurtas turtas ne mažiau kaip penkerius metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos nebus perleistas, įkeistas ar kitokiu būdu suvaržytos daiktinės teisės į jį.
Įgyvendinus projektą bus pasiekti tokie fiziniai veiklos rezultatai:

 • Paklota 61.870,00 kvadratinių metrų dangos;
 • Pakeista 3.250,00 metrų KTT dangos.

Pagrindiniai aerodromo modernizavimo ekonominės naudos efektai:

 • Mirtinų orlaivių incidentų išvengimas;
 • Smulkių orlaivių incidentų išvengimas;
 • Keleivių sutaupytas laikas, dėl greitesnio orlaivio nusileidimo ir pakilimo.

Projekto įgyvendinimas atitinka darnaus vystymosi sąlygas, kadangi orlaivių stovėjimo perono ir riedėjimo bei jungiamojo takų išplėtimas, KTT dangos atnaujinimas optimizuos oro uosto infrastruktūros pajėgumus, padidins orlaivių skrydžių ir manevravimo aerodrome saugumą, dėl to išaugs aptarnaujamų orlaivių skrydžių skaičius, kas didins oro transporto reikšmę šalies transporto sektoriuje. Projekto įgyvendinimas įtakos ir regioninį vystymąsi, pavyzdžiui, padidėjus skrydžiui saugumui, suintensyvės turizmas, pagerės regiono įvaizdis, regionas taps patrauklesnis užsienio investuotojam. Neigiamo poveikio aplinkai ir jos ištekliams projektas nepadarys, kadangi modernizuojant aerodromą bus įrengta drenažo sistema, kuri apsaugos dirvožemį nuo taršos, taip pat statybos darbams parinktos  medžiagos, kurios neigiamo poveikio aplinkai nedarys.

Projektas nepažeis lygių galimybių, kadangi projekto įgyvendinimo metu ir po projekto įgyvendinimo bus sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės vyrams ir moterims. Taip pat sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės bet kokios rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos atstovams.

Informacija apie projekto vykdymą

Projekto įgyvendinimo būklė 2010 m. gruodžio 1 d.

 Projekto veikla Darbai Vykdytojas

Sutarties vertė, Lt (be PVM)

1.1.1. Orlaivių stovėjimo perono išplėtimas ir riedėjimo takų įrengimas Projektavimas UAB „Kelprojektas"

74.800,00

Projekto ekspertizė UAB „Statybų ekspertų biuras"

35.000,00

Rangos darbai AB „Kauno tiltai"

24.238.053,23

Techninės priežiūros paslaugos UAB „Kelvista"

164.208,40

Autorinės priežiūros paslaugos UAB „Kelprojektas"

69.411,77

Projektavimas - šviesų signaliniai žiburiai UAB „Kita kryptis"

45.000,00

Rangos darbai - šviesų signaliniai žiburiai UAB "Siemens", UAB "Edrija"

863.328,67

Techninės priežiūros paslaugos - šviesų signaliniai žiburiai UAB „Kelvista"

4.600,00

1.1.2. Kilimo-tūpimo tako modernizavimas Projektavimas UAB „Hidroprojektas"

400.000,00

Projekto ekspertizė UAB „Ekspertika"

11.800,00

Rangos darbai (I etapas) UAB „Hidrostatyba" ir UAB „Kelių remonto grupė" bendradarbiaujančios pagal 2009-01-27 jungtinės veiklos sutartį

16.380.217,16

Autorinės priežiūros paslaugos UAB „Hidroprojektas"

79.000,00

Techninės priežiūros paslaugos (I etapas) UAB „Statybų techninė priežiūra"

60.000,00

Rangos darbai (II etapas) AB „Kauno tiltai" / AB "Panevėžio keliai"

18.328.023,63

Techninės priežiūros paslaugos (II etapas) UAB "Kelvista" / UAB "Laboratorinių bandymų centras"

145.041,32

Viešinimas Rangos darbai UAB „Rodiklis"

5.000,00

Viso: 

60.903.484,18

 Planuota:  60.910.000,00
 Likutis:  6.515,82

 

 PROJEKTO VERTĖ, LITAIS
 1.1.1. Orlaivių stovėjimo perono išplėtimas ir riedėjimo takų įrengimas  25.494.402,07
 1.1.2. Kilimo-tūpimo tako modernizavimas  35.409.082,11
 60.903.484,18  Tinkamos išlaidos:  60.903.484,18
 - ES lėšos  51.593.375,64
 - Valstybės biudžeto lėšos  9.104.713,35
 - Projekto vykdytojo lėšos  205.395,19
 Pridėtinės vertės mokestis:  12.096.616,30
 IŠ VISO:  73.000.100,47