ES struktūrinių fondų parama
ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMA PROJEKTUI
Nr BPD 04-ERPF-1.1.0-02-04/0008
"KILIMO-TŪPIMO TAKO ŠVIESŲ SIGNALINĖS SISTEMOS MODERNIZAVIMAS"

Bendrasis programavimo dokumentas Europos Sąjunga
EUROPOS SĄJUNGA
Kauno aerouostas

EUROPOS SĄJUNGOS PARAMA

Lietuvos Respublikai įstojus į Europos Sąjungą (toliau - ES), atsirado galimybė gauti jos struktūrinių fondų teikiamą paramą.
Vienas iš struktūrinių fondų yra Europos regioninės plėtros fondas (toliau - ERPF). Jo pagrindiniai uždaviniai:

 • mažinti ES regionų išsivystymo ir pragyvenimo lygio skirtumus;
 • skatinti atsiliekančių ES regionų plėtrą, socialinę ir ekonominę pertvarką;
 • padėti sukurti ir išlaikyti darbo vietas;
 • investuoti į infrastruktūrą - kelius, telekomunikacijas, energetiką;
 • skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą;
 • skatinti technologijų plėtrą.

Lietuvos transporto sektoriui teikiama parama iš ERPF. Transportas yra svarbi Lietuvos Respublikos ekonominės ir socialinės infrastruktūros dalis. Jo vaidmuo - tenkinti keliaujančių asmenų ir įmonių poreikius gabenant krovinius ir keleivius. Vadovaujantis Lietuvos 2004-2006 m. Bendruoju programavimo dokumentu, patvirtintu Europos Komisijos 2004 m. birželio 18 d. sprendimu EC(2004)2120 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. 935, transporto sektorius priskiriamas 1 prioritetui - "Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra" ir įvardijamas kaip 1.1 priemonė - "Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimas". Pagrindinis šios priemonės tikslas - sukurti šiuolaikišką bendrą transporto sistemą, savo techniniais parametrais ir teikiamų paslaugų kokybe atitinkančią ES valstybių lygį ir integruotą į ES transporto sistemą, siekiant sudaryti palankias sąlygas Lietuvos ekonomikos plėtrai.
Kai Susisiekimo ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas ERPF paramai gauti pagal 1 prioriteto 1.1 priemonę VĮ "Kauno aerouostas" pateikė paraišką gauti paramą projektui "Kilimo-tūpimo tako šviesų signalinės sistemos modernizavimas" (toliau-Projektas). Paraiška 2004m. birželio 03 d. buvo užregistruota ir perėjo vertinimo ir atrankos procesus. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras 2004 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 3-519 "Dėl projektų, pateiktų pagal Lietuvos 2004-2006m. bendrojo programavimo dokumento 1.1 priemonės "Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimas" kvietimą teikti paraiškas Nr.2, finansavimo patvirtinimo" skyrė paramos lėšas VĮ "Kauno aerouostas" projektui.
2005m. rugpjūčio 16 d. Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija, Transporto investicijų direkcija ir VĮ "Kauno aerouostas" pasirašė trišalę paramos teikimo sutartį projektui BPD04-ERPF-1.1.0-02-04/0008 "Kilimo-tūpimo tako šviesų signalinės sistemos modernizavimas". Pagal šią sutartį VĮ "Kauno aerouostui" suteikiama 10 152 542 Lt parama. Iš ERPF skiriama 7 614 406,5 Lt ir 2 538 135,5 Lt – iš valstybės biudžete Susisiekimo ministerijai numatytų bendrojo finansavimo lėšų.

TRUMPAS PROJEKTO APRAŠYMAS

VĮ "Kauno aerouostas" yra suteiktas tarptautinio oro uosto statusas, tačiau kai kurie esminiai įmonės infrastruktūros parametrai neatitinka tarptautinių standartų ir oro uostas negali gauti kilimo ir tūpimo tako (toliau KTT) tikslaus tūpimo kategorijos dėl fiziškai ir morališkai pasenusios žemo intensyvumo šviesų signalinė sistemos (toliau ŠSS).

Įgyvendinant projektą, numatoma sumontuoti naują aukšto intensyvumo ŠSS, kuri leistų saugiai tūpti orlaiviams Kauno oro uoste ir labai sudėtingomis oro sąlygomis (kai matomumo nuotolis išilgai KTT – 350 m; debesų pado aukštis nuo KTT paviršiaus - 30 m).

Atlikus ŠSS rekonstrukcijos darbus Kauno oro uostas būtų pasirengęs gauti KTT tikslaus tūpimo kategoriją (MK = 820 - I CAT; MK= 2620 - II CAT), kuri rodo, kokiam matomumui esant galima saugiai tupdyti orlaivius oro uoste.

NUORODOS Į BPD

Projekto iniciatorius VĮ "Kauno aerouostas" 2001m. parengė ŠSS modernizavimo techninį projektą. Parengtame ŠSS modernizavimo projekte atsižvelgiama į naujausius ICAO reikalavimus, kad pilnai atitiktų BPD 1 prioriteto "Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra" 1.1. priemonės "Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimas" tikslą - sukurti šiuolaikinę integruotą transporto sistemą, savo techniniais parametrais ir teikiamų paslaugų kokybe atitinkančią ES valstybių lygį ir integruotą į ES transporto sistemą, siekiant sukurti palankias sąlygas Lietuvos ekonomikos plėtrai.
Priemonės "Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimas" uždavinys - užtikrinti skrydžių į Lietuvos tarptautinius oro uostus ir iš jų saugą ir saugumą, gerinti keleivių aptarnavimo kokybę.

PROJEKTO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR REZULTATAI

Pagrindinis projekto tikslas:

 • oro uosto funkcionavimo užtikrinimas esant sudėtingoms oro sąlygoms (blogam matomumui).
Siekiant įgyvendinti Projekto tikslus numatyti šie uždaviniai:
 • atlikti ŠSS modernizavimą, esamą nusidėvėjusią sistemą pakeičiant nauja.
Projekto rezultatai:
 • padidės skrydžių saugumas,
 • padidės skrydžių srautų galimybė.

PROJEKTO VEIKLOS IR JŲ SEKA

ŠSS modernizavimo projekto tikslams ir rezultatams pasiekti yra vykdomos veiklos, kurios tarpusavyje glaudžiai siejasi ir išsidėsto logiška seka. Projekto objektas yra veikiančios šviesų signalinės sistemos modernizavimas, vykdant rekonstrukcijos darbus. Pagrindinės Projekto veiklos yra susijusios su rekonstrukcijos darbais, kurių esminiai, pagal skiriamas laiko ir lėšų sąnaudas, yra įrangos montavimo-statybos darbai. Bendru atveju, visas veiklas būtų galima sugrupuoti sekančiai:

 • dokumentacijos rengimas
 • statybų ir montavimo darbai
 • pasirengimas ŠSS eksploatacijai

Dokumentacijos rengimo veikla numatė techninių projektų, galimybių studijos parengimą, kuri būtina siekiant išpildyti Projekto pateikimo paramai gauti sąlygas. Atskirą veiklos etapą sudarė rangos konkurso dokumentų paketo parengimas, rangos darbų viešųjų pirkimo konkurso organizavimas ir sutarties pasirašymas.
Statybų-rekonstrukcijos darbų veikla apima statybos vietos parengimo ir rekonstrukcijos darbų atlikimą. Šiame veiklos etape numatytas nepertraukiamas oro uosto funkcionavimas.
Baigiamasis etapas, yra pasirengimas ŠSS eksploatuoti (paleidimo-derinimo darbai, ŠSS antžeminiai ir skrydžių bandymai, darbuotojų apmokymas).

Baigti Kauno oro uosto kilimo ir tūpimo tako šviesų signalinės sistemos modernizavimą ir priimti ją naudoti numatoma iki 2007 m. vasario 11 d.